Storvreta-Gåvsta förskoleområde

Storvreta/Gåvsta förskoleområde består av 8 förskolor i Gåvsta, Fullerö Hage och Storvreta. I Gåvsta finns Gåvsta förskola, i Fullerö Hage finns Molnets förskola och i Storvreta finns Astrakanens förskola, Fullerö förskola, Himmelsvägens förskola, Lyckebo förskola, Skogsbackens förskola och Vretens förskola.

Förskolorna i området leds av en förskolechef samt fyra biträdande förskolechefer. Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet och har det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs i enlighet med skollag och läroplan för förskolan.

Biträdande förskolechefer har det operativa ansvaret för respektive förskola.

Om du har frågor om verksamheten på förskolan vänder du dig till den biträdande förskolechefen.

Som stöd till pedagoger och chefer finns även en pedagogisk utvecklare, en specialpedagog och en administratör.

Området har en utvecklingsgrupp bestående av en eller två förskollärare från varje förskola som arbetar med utveckling av utbildning och undervisning i förskolan utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Gruppen leds av förskolechef i samarbete med pedagogisk utvecklare.