Samverkan förskola och hem

Förskolans mål:

 • Alla vårdnadshavare har reell möjlighet att påverka planeringen av verksamheten
 • Andelen svar under kategorin ”vet ej” på föräldraenkäten skall minskas till minst 10% gällande följande frågor:
  • Personalen på mitt barns förskola hanterar konflikter mellan barnen på ett bra sätt.
  • Det märks att alla barn är lika mycket värda på mitt barns förskola
  • På mitt barns förskola får pojkar och flickor lika möjligheter att utvecklas.

Riktlinjer i läroplanen vi strävar efter fördjupad och/eller ökad måluppfyllelse:

 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
11 oktober 2016